Általános szerződési feltételek

Ételrendelés - házhozszállítással

Feltöltés alatt…

Zártkörű rendezvények

A rendezvényen való részvétel kizárólag előzetes jegyvásárlással lehetséges.

Belépőjegy – Belépőkártya / Karszalag
Egyedi belépőkártyát kap minden jegyvásárló, amely feljogosítja a részvételre. A bemutatott belépőkártyát a helyszínen karszalagra váltva a rendező, így a rendezvény helyszínére beléphet a résztvevő.

Második karszalag: a 18+ korosztály a bejáratnál ingyenesen igényelhet, ami feljogosítja a helyszínen alkohol vásárlására.

A rendezvényre való belépéskor a belépőkártya átadásával minden résztvevő tudomásul veszi és elfogadja az alábbi Általános szerződési feltételekben foglaltakat.

A beléptetés jogát a rendező fenntartja.

Házirend
A rendezvényen minden résztvevő köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A kirívó viselkedés (szervezők által nem megfelelőnek ítélt viselkedés) estén a szervezők a rendezők bevonásával felszólítják és kivezetik a résztvevőt a rendezvény helyszínéről.

Bármilyen baleset esetén a szervező nem vállal felelősséget.

A rendezvényeken való részvétel kizárólag saját felelősségre történik.

Az épületet és egyes részeit mindenki az előírásoknak megfelelően köteles használni:

Lépcsők
A lépcsőket minden résztvevő a rendeltetésének megfelelően köteles használni.

Erkély
Az erkélyeket minden résztvevő a rendeltetésének megfelelően köteles használni! Az erkélyek területén TILOS minden olyan tevékenység és viselkedés, amely saját vagy mások testi épségét veszélyezteti.

Károkozás
Károkozás esetén mindenki saját kárát köteles megfizetni.

Jegyvásárlás
Jegyvásárlás lehetősége kizárólag előzetesen, személyesen lehetséges a Turul Kisvendéglőben (5540 Szarvas, Petőfi utca 10/1.).

A jegyek visszaváltása
Jegyvisszaváltási szolgáltatás csak és kizárólag elmaradt rendezvény esetén igényelhető.

Kép- és hangfelvétel
Az Árpád by Turul rendezvényein kép- és hangfelvétel készül. Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával és a Rendezvényen való részvételével – minden további megkérdezése nélkül – előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja a Résztvevő arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez a Rendezvényen a Szervező vagy a Szervező által megbízott szakember által történő hang és/vagy fényképfelvétel készítése útján, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevezhető meg. 

Amennyiben a Résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is megnevezhető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. 

Szervező a későbbiekben a Résztvevő tekintetében korlátozás nélkül, szabadon jogosult a Résztvevőről készített és készült hang- és/vagy képfelvétel és megjelenítés hasznosítására, felhasználására (pl. a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával. Résztvevő ezekért sem előre, sem pedig utólag semminemű ellenszolgáltatásra nem jogosult és ilyen jellegű igényt vagy követelés nem támaszthat Szervezővel szemben.

Záró rendelkezések
I. Amennyiben a jövőben a szolgáltató a jelen szerződés szerinti jogokat és kötelezettségeket más jogi személyre ruházza át – a jelen ÁSZF-ből fakadó kötelezettségek megszakítás nélküli teljesítésével -, úgy a jelen ÁSZF változatlan tartalommal fennmarad.

II. Az Általános Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a szolgáltató a szolgáltatást nyújtja. A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF rendelkezéseinek tartalmát.

III. A www.turulgasztro.hu -n található grafikai, képi és tartalmi elemek a hatályos szerzői jogi jogszabályok védelme alatt állnak.

IV. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. Az esetlegesen felmerülő vitákat a felek kötelesek békés úton, egymással együttműködve rendezni, amennyiben erre nincs lehetőség, úgy felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A bírósághoz való fordulást megelőzően a felek kötelesek a jogvita megoldásához közvetítő mediátort igénybe venni, amennyiben a felek megállapodásra nem jutnak.

Megérésüket és együttműködésüket ezúttal is köszönjük!

Árpád by turul szervezői